foto

Július Kolenič

bývalý predseda iniciatívy Inakosť

Prečo?

Kandidát na prezidenta SR by mal byť osobnosťou s dlhodobo známymi postojmi k politickým otázkam a s jasnými predstavami o výkone právomocí prezidenta SR. Do kampane pred voľbou prezidenta SR musíme vrátiť témy spojené s konkrétnymi úlohami, ktoré má budúci prezident SR skutočne možnosť a povinnosť plniť. Budúci prezident SR by mal viesť diskusiu so všetkými názorovo odlišnými stranami, založenú na argumentácii podloženej faktami, s cieľom nájdenia spoločných prienikov a dohody na základných otázkach týkajúcich sa záujmov SR. Pán Eduard Chmelár podľa môjho názoru spĺňa všetky tieto požiadavky, je to vzdelaný človek, ktorý sa vyzná v domácej aj v zahraničnej politike, a preto podporujem jeho kandidatúru na prezidenta Slovenskej republiky.

Back To Top